+998909559431

Trains

Tashkent - Samarqand 7:28 a.m. 9:42 a.m.

每天

Samarqand - Tashkent 5:28 p.m. 7:44 p.m.

每天

Tashkent - Samarqand 8 a.m. 10:08 a.m.

每天

Samarqand - Tashkent 6 p.m. 8:10 p.m.

每天

Tashkent - Samarqand 6:50 p.m. 8:58 p.m.

每天

Samarqand - Samarqand 6:37 a.m. 8:47 a.m.

每天

Tashkent - Samarqand 9:13 a.m. 12:29 p.m.

除了星期二

Samarqand - Tashkent 6:46 p.m. 10:13 p.m.

除了星期二

Tashkent - Bukhara 10:20 p.m. 2:07 a.m.

除了星期六、日

Tashkent - Alat 10:20 p.m. 2:07 a.m.

星期五、六

Tashkent - Nukus 3:21 p.m. 7:30 p.m.

星期三

Tashkent - Nukus 6:10 p.m. 10:03 p.m.

星期二、五、日

Tashkent - Termez 7:35 p.m. 11:31 p.m.

每天

Tashkent - Bukhara 2 a.m. 5:59 a.m.

除了星期一、日

Tashkent - Alat 2 a.m. 5:59 a.m.

星期一、日

Tashkent - Nukus 10:10 a.m. 2:02 p.m.

星期六

Tashkent - Nukus 5:06 a.m. 9:25 a.m.

星期一、三、五

Tashkent - Urgench 3:04 a.m. 6:58 a.m.

每天

Tashkent - Termez 4:20 a.m. 8:14 a.m.

每天

Tashkent - Bukhara 7:28 a.m. 11:19 a.m.

每天

Bukhara - Tashkent 3:50 p.m. 7:44 p.m.

每天

Tashkent - Bukhara 6:50 p.m. 10:39 p.m.

每天

Bukhara - Tashkent 4:55 a.m. 8:47 a.m.

每天

Tashkent - Bukhara 9:13 a.m. 3:09 p.m.

除了星期二

Tashkent - Bukhara 10:20 p.m. 6:19 a.m.

除了星期六、日

Bukhara - Tashkent 4:10 p.m. 10:13 p.m.

除了星期六、日

Tashkent - Alat 10:20 p.m. 6:19 a.m.

星期五、六

Tashkent - Urgench 8:30 p.m. 3:49 a.m.

每天

Tashkent - Bukhara 9:46 p.m. 5:59 a.m.

除了星期六、日

Tashkent - Alat 9:46 p.m. 5:59 a.m.

星期六、日

Tashkent - Urgench 11 p.m. 6:58 a.m.

每天

Samarqand - Bukhara 9:50 a.m. 11:19 a.m.

每天

Bukhara - Samarqand 3:50 p.m. 5:20 p.m.

每天

Samarqand - Bukhara 9:08 p.m. 10:39 p.m.

每天

Bukhara - Samarqand 4:55 a.m. 6:27 a.m.

每天

Samarqand - Bukhara 12:44 p.m. 3:09 p.m.

除了星期二

Bukhara - Samarqand 4:10 p.m. 6:34 p.m.

除了星期二

Tashkent - Bukhara 2:22 a.m. 6:19 a.m.

除了星期一、日

Tashkent - Alat 2:22 a.m. 6:19 a.m.

星期六、日

Tashkent - Bukhara 9:46 p.m. 1:45 a.m.

除了星期六、日

Tashkent - Alat 9:46 p.m. 1:45 a.m.

星期六、日

Tashkent - Urgench 11 p.m. 2:38 a.m.

每天

Tashkent - Urgench 8:30 p.m. 10:07 a.m.

每天

Urgench - Tashkent 4:18 p.m. 6:58 a.m.

每天

Tashkent - Almaty 2:12 p.m. 8:10 a.m.

星期二、四、日

Almaty - Tashkent 8 p.m. 11:54 a.m.

星期二、四、日

Bukhara - Xiva 12:05 p.m. 5:55 p.m.

星期一、四、六

Tashkent - Xiva 4:14 a.m. 10:52 a.m.

星期一、三、四、六

Tashkent - Samarqand 7:28 a.m. 9:42 a.m.

每天

Samarqand - Tashkent 5:28 p.m. 7:44 p.m.

每天

Samarqand - Tashkent 6 p.m. 8:10 p.m.

每天

Tashkent - Karshi 8 a.m. 11:20 a.m.

每天

Karshi - Tashkent 4:48 p.m. 8:10 p.m.

每天

Tashkent - Bukhara 7:28 a.m. 11:19 a.m.

每天

Bukhara - Tashkent 3:50 p.m. 7:44 p.m.

每天

Samarqand - Bukhara 9:50 a.m. 11:19 a.m.

每天

Bukhara - Samarqand 3:50 p.m. 5:20 p.m.

每天

Tashkent - Samarqand 8 a.m. 10:08 a.m.

每天

Tashkent - Samarqand 6:50 p.m. 8:58 p.m.

每天

Samarqand - Tashkent 6:37 a.m. 8:47 a.m.

每天

Samarqand - Bukhara 9:08 p.m. 10:39 p.m.

每天

Bukhara - Samarqand 4:55 a.m. 6:27 a.m.

每天

Tashkent - Navoi 7:28 a.m. 10:40 a.m.

每天

Navoi - Tashkent 4:29 p.m. 9:44 a.m.

每天

Tashkent - Navoi 6:50 p.m. 10:01 p.m.

每天

Navoi - Tashkent 5:35 a.m. 8:47 a.m.

每天

Samarqand - Navoi 9:50 a.m. 10:40 a.m.

每天

Navoi - Samarqand 5:35 a.m. 6:27 a.m.

每天

Samarqand - Navoi 9:08 p.m. 10:01 p.m.

每天

Navoi - Samarqand 4:29 p.m. 5:20 p.m.

每天

Bukhara - Navoi 4:55 a.m. 5:33 a.m.

每天

Navoi - Bukhara 10:43 a.m. 11:19 a.m.

每天

Bukhara - Navoi 3:50 p.m. 4:27 p.m.

每天

Navoi - Bukhara 10:03 p.m. 10:39 p.m.

每天

Samarqand - Karshi 10:16 a.m. 11:20 a.m.

每天

Karshi - Samarqand 4:48 p.m. 5:52 p.m.

每天

Tashkent - Shaxri-Sabz 8 a.m. 12:25 p.m.

每天

Shaxri-Sabz - Tashkent 3:43 p.m. 8:10 p.m.

每天

Samarqand - Shaxri-Sabz 10:16 a.m. 12:25 p.m.

每天

Shaxri-Sabz - Samarqand 3:43 p.m. 5:52 p.m.

每天

Tashkent - Samarqand 9:13 a.m. 12:29 p.m.

除了星期二

Samarqand - Tashkent 6:46 p.m. 10:13 p.m.

除了星期二

Tashkent - Bukhara 9:13 a.m. 3:09 p.m.

除了星期二

Bukhara - Tashkent 4:10 p.m. 10:13 p.m.

除了星期二

Samarqand - Bukhara 12:44 p.m. 3:09 p.m.

除了星期二

Bukhara - Samarqand 4:10 p.m. 6:34 p.m.

除了星期二

Tashkent - Navoi 9:13 a.m. 2:04 p.m.

除了星期二    

Navoi - Tashkent 5:16 p.m. 10:13 p.m.

除了星期二    

Samarqand - Navoi 12:44 p.m. 2:04 p.m.

除了星期二    

Navoi - Samarqand 5:16 p.m. 6:34 p.m.

除了星期二    

Navoi - Bukhara 2:09 p.m. 3:09 p.m.

除了星期二

Bukhara - Navoi 4:10 p.m. 5:11 p.m.

除了星期二

Tashkent - Samarqand 10:20 p.m. 2:07 a.m.

除了星期六、日

Samarqand - Tashkent 2 a.m. 5:59 a.m.

除了星期六、日

Tashkent - Navoi 10:20 p.m. 4:26 a.m.

除了星期六、日

Navoi - Tashkent 11:50 p.m. 5:59 a.m.

除了星期六、日

Tashkent - Navoi 10:20 p.m. 4:26 a.m.

除了星期六、日

Navoi - Tashkent 11:50 p.m. 5:59 a.m.

除了星期六、日

Tashkent - Bukhara 10:20 p.m. 6:19 a.m.

除了星期六、日

Bukhara - Tashkent 9:46 p.m. 5:59 a.m.

除了星期六、日

Samarqand - Navoi 2:22 a.m. 4:26 a.m.

除了星期六、日

Navoi - Samarqand 11:50 p.m. 1:45 a.m.

除了星期六、日

Samarqand - Bukhara 2:22 a.m. 4:26 a.m.

除了星期六、日

Bukhara - Samarqand 11:50 p.m. 1:45 a.m.

除了星期六、日

Samarqand - Bukhara 2:22 a.m. 6:19 a.m.

除了星期一、日

Bukhara - Samarqand 9:46 p.m. 1:45 a.m.

除了星期一、日

Navoi - Bukhara 4:41 a.m. 6:19 a.m.

除了星期一、日

Bukhara - Navoi 9:46 p.m. 11:38 p.m.

除了星期一、日

Reports and Archives

REPORT

REPORT

REPORT

REPORT